ខ្មែរជួយខ្មែរ
WWW.KHMERCHILD.COM

traffic_law


news
icon-news   daily-news
tv
icon-tv   Weather-forcast
radio
icon-radio
  Exchange-rate
jobs
icon-job   goods-price
Travel
icon-travel   public-holidays
music
icon-music   flights-details
movie
icon-muvie   dictionary
sports
icon-sport   maps
phone
icon-phone   embassies
computer
icon-computer  
car-rental
khmerplayer
cars
icon-car  
shopping
icon-shopping  
Photos
icon-photo  
chat
icon-chat  
friends
icon-friends  
blog
icon-blog  
health
icon-health
 
science
icon-science  
English
icon-english
 
bank
icon-bank  
email
icon-email  
search
icon-search  
download
icon-download  

 
 

លេខទូរស័ព្ទមានប្រយោជន៍

ភ្នំពេញ
សៀមរាប
ក្រុងព្រះសីហនុ
ប៉ូលីស
117
117
117
ឡានទឹក
118/ 012-786 693
118/ 012-784 464
118
ឡានពេទ្យ/មន្ទីរពេទ្យ
119/ 023-724 891 (ពេទ្យខេត្ត)
063-963111/012 925 061(ពេទ្យខេត្ត)
034 933679,012-738803, 016-712646(ខេត្ត), 034-936666 (ឯកជន)
អគ្គីសនី
023​​ 723​ 871(EDC)
063 760 216(EDC)
034​​ 933 756(EDC)
រដ្ឋករទឹក
023 724 046
063 963 395
011 666 121
ព្រលានយន្តហោះ
023 890 890
063 761 261
x
បូលីសទេសចរណ៍
097 7780 002/012 942 484
097 7780 013
097 7780 008

សូមអធ្យាស្រ័យក្នុងករណីមានការខុសឆ្គង និងសូមមេត្តាជួយផ្តល់ពត៌មានសំរាប់ធ្វើការកែតម្រូវ

ស្មារតីខ្មែរតែមួយគឺជារបងដ៏រឹងមាំសំរាប់ការពារអំពើឈ្លានពានពីបរទេស
ត្រូវមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនជាខ្មែរ រីករាយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ ​គាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងជាវិជ្ជមានដោយមិនប្រកាន់បក្ខពួក


Khmer-Unicode

free counters

2009-2014
ដោយ khmerchild.com